Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
 • 1 O spółdzielni
  LWSM "Drzewiarz" powstała 11.09.1992 roku na bazie mieszkań zakładowych PPD "Ustjanowa". Zrzesza obecnie 640 członków mieszkających w 15 blokach wielorodzinnych o powierzchni użytkowej około 32 000 m2. Spółdzielnia zajmuje tereny o powierzchni 6,3 ha położone w dolinie rzeki Strwiąż oraz na zboczu Kamiennej Laworty, jednego ze szczytów Bieszczad.
 • 2 Gospodarka gruntami
  Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni usytuowane są na gruntach w wieczystym użytkowaniu o łącznej powierzchni według stanu na 31.12.2011 i wynoszą 63.972 m2 . Poprzez podział geodezyjny gruntu w roku 2002 zostało wydzielonych 39 działek w Ustrzykach Dolnych i 1 działka w Solinie.
 • 3 Gospodarka zasobami
  Podstawą działalności LWSM ”Drzewiarz” jest eksploatacja własnych zasobów mieszkaniowych obejmujących lokale mieszkalne. Spółdzielnia posiada 15 bloków zlokalizowanych w dwóch punktach miasta, oraz 1 budynek w Gminie Solina . Ogólna powierzchnia zasobów mieszkaniowych na dzień 31.12. 2011 rok wynosiła 31.503.01 m2 .
 • 4 Rewitalizacja
  Celami rewitalizacji są: przezwyciężenie kryzysu społecznego i zastoju gospodarczego, rozwiązywanie problemów społecznych (w tym walka z patologiami społecznymi), ponowne uruchomienie na danym obszarze procesów rozwoju społeczno – gospodarczego.
 • 5 Dyżury członków Rady Nadzorczej
  Informuje się wszystkich członków naszej spółdzielni, że w niżej wymienionych dniach w biurze Spółdzielni przy ulicy Stefana Batorego 34/27 w godzinach od 15:30 do 16:00 pełni dyżur członek Rady Nadzorczej. Zapraszamy do zgłaszania problemów dotyczących naszej spółdzielni.
baner

Regulamin udostępniania dokumentów

 REGULAMIN
ZAZNAJAMIANIA SIĘ CZŁONKÓW LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DRZEWIARZ” W USTRZYKACH DOLNYCH 
Z DOKUMENTAMI SPÓŁDZIELNI.

 
Na podstawie art. 18 § 2 ust. 2 i § 3 art. 30,31 i 93 § 2 Prawa Spółdzielczego oraz przepisów statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala:
             
§ 1

Członek Spółdzielni ma prawo do otrzymywania odpisu Statutu i regulaminów obowiązujących w Spółdzielni, oraz kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych.
       
§ 2
 
 1. Członek Spółdzielni ma prawo zaznajamiania się w lokalu Spółdzielni z:
  a/ uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Nadzorczej, Zarządu z wyłączeniem spraw indywidualnych nie dotyczących zainteresowanego członka,
  b/ protokołami obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Nadzorczej, Zarządu z wyłączeniem spraw indywidualnych nie dotyczących zainteresowanego członka,
  c/ protokołem lustracji, wnioskami polustracyjnymi i z informacjami o realizacji wniosków polustracyjnych,
  d/ rocznymi sprawozdaniami Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym,
  e/ umowami zawieranymi z osobami trzecimi z zastrzeżeniem § 3 niniejszego regulaminu,
  f/ z rejestrem członków Spółdzielni,
  g/ z własnymi aktami członkowsko-mieszkaniowymi.
 2.  


§ 3

 1. Zarząd Spółdzielni może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszyłoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi znaczną szkodę.
 2. Odmowa wraz z uzasadnieniem powinna być wyrażona przez Zarząd na piśmie.
 3. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, może złożyć do sądu rejestrowego wniosek o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów.


§ 4

 
Zarząd Spółdzielni odmawia zaznajamiania się z dokumentami lub ich fragmentami określonymi w § 2, jeżeli ich udostępnienie stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity: Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r z póź. zm./
 
§ 5
 1. Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany wydać członkowi odpis Statutu i regulaminów w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w § 2 regulaminu z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
  Zasady odpłatności ustala Zarząd.
 3.  

§ 6

 1. Członek zainteresowany zaznajamianiem się z dokumentami o których mowa w § 2, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów z którymi chce się zapoznać. Zarząd wyznacza termin i miejsce udostępnienia-odbioru tych dokumentów, nie dłuższy  niż 7 dni .
 2. Zaznajomienie , o których mowa w § 6 ustęp 1, oznacza prawo członka do wglądu w dokumenty Spółdzielni z których może sporządzać notatki i odpisy we własnym zakresie.
 3.  

§ 7

 
Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 29-08-2011 r uchwałą nr 13/2011 i obowiązuje od dnia uchwalenia.
 
§ 8
 
Traci moc regulamin z dnia 17-03-2008 r Protokół RN 3/2008
 

 

Copyright © 2021 LWSM "Drzewiarz" w Ustrzykach Dolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyright © 2013. LWSM Drzewiarz w Ustrzykach Dolnych Rights Reserved.